Werking jeugdraad Ieper

Belangrijkste opdrachten van de jeugdraad:

- Het jeugdbeleid adviseren

- Het jeugdbeleid mee vorm geven

- Overleg coördineren

- Jeugdwerk en jeugd op diverse fora in de gemeente (en daarbuiten) vertegenwoordigen

- Activiteiten organiseren

- Uitvoering van het jeugdbeleidsplan opvolgen

Het jeugdbeleid adviseren

Het gemeentebestuur is verplicht advies te vragen over jeugdbeleid.

De jeugdraad heeft altijd het recht om op eigen initiatief advies te geven over alles wat de jeugd of het jeugdwerk aanbelangt. In dat geval is het gemeentebestuur in het kader van de ‘openbaarheid van bestuur’ verplicht te motiveren waarom ze afwijkt van de adviezen van de jeugdraad.

Het jeugdbeleid mee vormgeven

Dat betekent inspraak organiseren over het jeugdbeleid en participeren in het jeugdbeleid. De jeugdraad staat mee in voor de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, en vooral bij de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk jeugdbeleidsplan.

De beleids-en beheerscyclus (BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien en hoe de boekhouding wordt gevoerd. Het gaat over de wijze waarop gemeenten, OCMW’s, provincies en hun publiekrechtelijke verzelfstandigde entiteiten hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Niet enkel de financiële aspecten van de beleidsvoering komen daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan de boekhouding of het financieel instrumentarium. Het jeugdbeleidsplan kadert in dit groter geheel.

Overleg en coördinatie is een andere opdracht

De jeugdraad is voor het jeugdwerk een uitstekende plek om gezamenlijk tot afspraken te komen (bv. kampvervoer, fuifkalender, ...), programma’s uit te wisselen of op elkaar af te stemmen en gewoon om bij te babbelen.

Vertegenwoordigen van het jeugdwerk en jeugd

Heel wat fora willen – hoe langer hoe meer, trouwens – de stem van kinderen, jongeren en hun verenigingen horen: andere adviesraden, bij de opmaak van andere sectorale plannen... De jeugdraad kan die vertegenwoordigingen organiseren.

Activiteiten organiseren

De activiteiten die de jeugdraad organiseert, bieden best een meerwaarde en zijn aanvullend op de initiatieven die het bestaande jeugdwerk al neemt: activiteiten die spiksplinternieuw zijn of activiteiten die de medewerking van alle verenigingen vereisen. Meestal gaat het om spel-, sport-, culturele en ontspanningsactiviteiten; soms ook een vormings- of informatiemoment of de uitgave van een brochure.

Het opzetten van een gezamenlijk initiatief kan aangename gevolgen hebben: de groepssfeer binnen de jeugdraad en het profiel naar de buitenwereld toe kan versterkt worden. Je kunt zo op een andere manier dan via advieswerk aan de buitenwereld laten zien wat je als jeugdraad in je mars hebt en het kan extra jongeren aantrekken.

Het jeugdbeleidsplan en de uitvoering ervan opvolgen

Het jeugdbeleidsplan is één van de belangrijkste, zo niet hét belangrijkste instrument om aan lokaal jeugdbeleid te doen. Eénmaal goedgekeurd komt het erop aan om als jeugdraad regelmatig stil te staan bij de uitvoering ervan.

Een goede mix

Elke jeugdraad legt zijn eigen accenten. Een goed evenwicht tussen actie en beleid is gezond. Het doel van de jeugdraad als adviesorgaan mag niet uit het oog verloren worden, maar de betrokkenheid van de jongeren bij de jeugdraad is een even groot aandachtspunt. Daarom is het goed om jaarlijks de bezigheden van de jeugdraad met zoveel mogelijk jongeren te evalueren en te plannen.